بازار وام ایران
بازار وام ایران

افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ و دوساله

افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ و دوساله

 امروزحجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 3 درصد افزایش به 246 میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده افزایش نرخ بازده یک و دو ساله را نشان میدهد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با 7 دهم و 6 دهم درصد افزایش به ترتیب به 21.54 و 21.96 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز با نیم درصد کاهش به 21.77 درصد رسید.

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوساناتی بود. این نرخ در محدوده 400 روز و600 روز  به 22.4 و در 800 روز به 22 درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

N6

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوساناتی بود. این نرخ در محدود 400 روز به 21.3، در 600 روز به 22 درصد و در 800 روز به 23 درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط