بازار وام ایران
بازار وام ایران

بررسی هزینه مسکن در سبد هزینه های یک خانوار اجاره نشین نشان می دهد، در صورت گرفتن وام ودیعه مسکن ابلاغی دولت، یک خانوار ساکن تهران باید هر ماه به طور میانگین بیش از حداقل حقوق وزارت کار برای اجاره یک واحد مسکونی هزینه کند.

بررسی هزینه مسکن در سبد هزینه های یک خانوار اجاره نشین نشان می دهد، در صورت گرفتن وام ودیعه مسکن ابلاغی دولت، یک خانوار ساکن تهران باید هر ماه به طور میانگین بیش از حداقل حقوق وزارت کار برای اجاره یک واحد مسکونی هزینه کند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط