بازار وام ایران
بازار وام ایران

دستور العمل اعطای تسهیلات

دستورالعمل اعطای تسهیلات وام اکتشافی به دارندگان پروانه اکتشاف

 

 

در دستورالعمل ذیل ، مجری طرح اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای معدنی غیر دولتی به اختصار “مجری طرح” ،سازمان صنایع و معادن استان به اختصار”سازمان”، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به اختصار “صندوق بیمه” ودارنده پروانه اکتشاف به اختصار “متقاضی”نامیده می شود.

1-شرایط اعطای تسهیلات

معرفی متقاضیان صرفاً از طرف سازمان و به دفتر امور اکتشاف خواهد بود.

جهت معرفی تسهیلات اکتشافی به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

1-1-    درخواست کتبی متقاضی به سازمان

2-1-   بررسی در خواست متقاضی در سازمان

3-1-      مدارک لازم جهت معرفی وام اکتشافی شامل کپی کامل پروانه اکتشاف (صفحه اول و دوم و ضمائم مربوطه)، فرم اطلاعاتی (پیوست) و تأییدیه 35% انجام عملیات اکتشافی درج شده در ظهر پروانه اکتشاف خواهد بود.

4-1-      فرم اطلاعاتی بطور کامل تکمیل وممهوربه مهر سازمان و توسط رئیس سازمان ، معاون امور معادن و کارشناس مربوطه امضاء و در صورت لزوم آنالیزها ضمیمه گردد.( در مورد محدوده های اکتشافی فلزی، گزارش کامل شامل نوع ماده معدنی، رخنمون و …. و همچنین اکتشافات انجام شده و آنالیز ارائه گردد).

5-1-      سقف پرداخت وام اکتشافی حداکثر تا 65% هزینه مندرج در ظهر پروانه اکتشافی می‌باشد. (در صورت صدور بیمه نامه توسط صندوق بیمه ، سقف فوق قابل افزایش می باشد.)

6-1-      وام اکتشافی فقط به مواد معدنی طبقه دو تعلق خواهد گرفت و اولویت معرفی به ترتیب مواد معدنی فلزی، غیر فلزی و سنگهای تزئینی خواهد بود.(در خصوص آندسته از مواد معدنی طبقه یک که در مناطق غیربرخوردار باشند، وام اکتشافی تعلق خواهد گرفت.)

7-1-      پرداخت تسهیلات به دارندگان مجوز عملیات اکتشافی حین بهره برداری ، بعد از بررسی وتایید توسط مجری طرح وبا اولویت موادمعدنی فلزی انجام خواهد شد.

8-1-      تسهیلات با دوره اجراء یک سال ، تنفس یک سال و بازپرداخت سه ساله و به صورت قرض الحسنه خواهد بود.(زمانهای فوق با اعلام دلایل توجیهی از طرف آن سازمان وبعد از تایید توسط مجری طرح حداکثر به مدت دو سال قابل تمدید خواهد بود) مجموع زمانهای فوق حداکثر هفت  سال خواهد بود .

9-1-            در صورت عدم هزینه در موعد مقررو هر گونه تأخیر در بازپرداخت اقساط ، تسهیلات با سود 12% و جریمه دیر کرد به میزان 6% دریافت خواهد شد.

10-1-    صدور گواهی نامه کشف و پروانه بهره برداری منوط به نداشتن اقساط معوقه وهمچنین درج میزان تسهیلات دریافتی در ظهر گواهی نامه کشف و پروانه بهره برداری از طرف سازمان الزامی وتحویل اصل گواهینامه کشف ویا پروانه بهره برداری منوط به تسویه حساب ویا نداشتن اقساط معوقه می باشد.

11-1-  در خصوص آندسته از دریافت کنندگان تسهیلات اکتشافی که از بیمه نامه صندوق بیمه استفاده نموده اند و اعتبار بیمه نامه فوق در زمان صدور پروانه بهره برداری به اتمام رسیده است ، تحویل اصل پروانه بهره برداری منوط به تسویه حساب تسهیلات ویا تمدید بیمه نامه ویا ارائه وثیقه معتبر ومورد قبول به بانک عامل می باشد .

 2- نحوه اجرا

پرداخت تسهیلات به دو صورت انجام خواهد پذیرفت.

1-2- تعهد قبول خطر پذیری توسط متقاضی

تبصره – این بند تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد شد ولی در خصوص متقاضیانی که تا این تاریخ از این بند استفاده نموده اند به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

1-1-2-  برای تسهیلات تا سقف دویست میلیون ریال (بنابه تشخیص مجری طرح ، قابل تغییر خواهد بود ) مراتب به همراه فرم تعهدنامه عدم بلاعوض شدن توسط متقاضی امضاء و به همراه مدارک مورد نظر به دفتر امور اکتشاف ارسال خواهد شد.

در چنین مواردی بعد از بررسی مدارک در دفتر مجری طرح ، شرح خدمات انجام عملیات اکتشافی حداکثر تا سقف 65% هزینه های مندرج در پروانه اکتشاف مشخص و به همراه مدارک مورد نظر به بانک عامل معرفی و در مرحله اول 40% رقم مورد نظر به متقاضی به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

1-1-2-  پرداخت تسهیلات در قبال اخذ دویست درصد سفته عادی بدون تضمین شخص ثالت و به همراه اصل پروانه اکتشاف و فرم تعهد نامه عدم درخواست بلاعوض نمودن تسهیلات خواهد بود.

2-1-2-   جهت دریافت مابقی تسهیلات به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

وام های تا سقف 50 میلیون ریال در صورتی که بیشتر از 50% عملیات اکتشافی انجام گردد، مابقی وام در یک مرحله پرداخت خواهد شد.

برای پرداخت مابقی وامهای بالاتر از 50 میلیون ریال ، بعد از تأیید انجام شرح خدمات عملیات اکتشافی توسط آن سازمان که پیوست معرفی نامه وام می باشد به تفکیک نوع و مقادیر حجم عملیات اکتشافی ، قابل پرداخت بوده که در این مورد در یک یا چند مرحله می‌توان اقدام نمود.

  2-2- پرداخت  تسهیلات با بیمه نامه  صندوق بیمه

بعد از معرفی از استان مربوطه ، دارنده پروانه اکتشاف به همراه مدارک مورد نیاز از طرف دفتر امور اکتشاف به صندوق بیمه معرفی و بعد از بازدید و انجام مراحل کارشناسی و بر اساس گزارش صندوق مذکور ودر صورت تایید توسط مجری طرح و بعد از صدور بیمه نامه ، متقاضی از طرف مجری طرح به بانک عامل معرفی خواهد گردید. (در چنین مواردی پرداخت تسهیلات صرفاً با بیمه نامه صندوق بیمه انجام خواهد شد) .

1-2-2-  پرداخت مراحل بعدی تسهیلات ، بعد از ارائه گزارش از طرف صندوق بیمه ودر صورت تایید توسط مجری طرح وبعد از صدور بیمه نامه ومعرفی از طرف مجری طرح به بانک عامل خواهد بود . 

3- انتقال پروانه های اکتشافی که از تسهیلات استفاده نموده اند.

1-3-  در مورد انتقال پروانه های اکتشافی  که تسهیلات دریافت نموده‌اند، دارنده پروانه اکتشاف و انتقال گیرنده می بایست با هماهنگی سازمان نسبت به امضا سند صلح در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام و مراتب از طرف سازمان استان به مجری طرح ارسال و پس از اعلام موافقت کتبی از طرف مجری طرح و ارسال به بانک عامل نسبت وپس از  انتقال وام اکتشافی ، پروانه اکتشاف منتقل خواهد گردید .

2-3-  در صورت صدورگواهی نامه کشف و یا پروانه بهره برداری ، مراحل انتقال گواهی نامه کشف و یا پروانه بهره برداری همانند بند 1-3 انجام می گردد(لازم به ذکر می باشد قبل از انتقال گواهی نامه کشف و یا پروانه بهره برداری می بایست نسبت تعیین تکلیف تسهیلات اکتشافی از طرف مجری طرح اقدام گردد) .

3-3-  در خصوص آندسته از متقاضیانی که با صدور بیمه نامه صندوق بیمه نسبت به استفاده از تسهیلات اقدام نموده اند ، قبل از انجام هرگونه اقدامی ، هماهنگی سازمان استان با صندوق از طریق مجری طرح الزامی است .

4-بلاعوض نمودن تسهیلات اکتشاف

در خصوص بلاعوض نمودن تسهیلات برخی از طرحهای اکتشافی که از محل اعتبارات سالهای 1378 الی 1383 تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و به دلایلی نتایج عملیات اکتشافی آنها منفی می باشد به شرح ذیل اقدام خواهد شد :

1-4-  آندسته از دارندگان پروانه اکتشاف که تمام یا بخشی از تسهیلات ریالی را دریافت داشته و تمام یا بخشی از شرح خدمات مورد تایید مجری طرح را انجام داده و گزارش پایان عملیات اکتشافی را نیز ارائه داده اند ولی به دلایل مختلف همانند کافی نبودن ذخیره، پایین بودن عیار یا کیفیت ماده معدنی، عدم توجیه فنی و اقتصادی  موفق به اخذ گواهی کشف ویا اجازه برداشت نگردیده اند ، پس از لغو پروانه اکتشاف به همراه فرم پیوست بعداز تأیید ریاست سازمان ، معاون امور معادن و کارشناس مربوطه مراتب به دفتر مجری طرح ، ارسال تا نسبت به بلاعوض نمودن آن اقدام  گردد(مبلغ ریالی تسهیلات که مشمول بلاعوض شدن می گردد ، صرفا براساس عملیات اکتشافی انجام شده می باشد).

2-4-   دارندگان مجوز اکتشافی حین بهره برداری که از تسهیلات ریالی اکتشافی استفاده نموده‌اند در صورت منفی بودن نتیجه عملیات اکتشافی ، موظف به پرداخت اقساط تسهیلات می باشندومشمول بلاعوض شدن نمی گردد .

3-4- در صورت صدور مجوز برداشت امکان بلاعوض شدن وجود نخواهد داشت.

 

 5- نحوه هماهنگی با صندوق بیمه :

1-5-   سازمان می بایست قبل از تمدید یا ابطال پروانه های اکتشاف که با استفاده از بیمه نامه صندوق بیمه از تسهیلات استفاده نموده اند، هماهنگی لازم با مجری طرح وصندوق بیمه در خصوص تمدید ویا ابطال، مطابق زمان بندی اجرای عملیات اکتشافی ( بر اساس شرح خدمات ارائه شده توسط صندوق ومصوب مجری که براساس آن به بانک اعلام گردیده است ) را انجام دهند.

2-5-      با توجه به اینکه در زمان صدور بیمه نامه اکتشاف صندوق بیمه اقدام به اخذ وکالتنامه ای رسمی از متقاضیان می نماید که طی آن صندوق بیمه ، وکالت نامه لازم در خصوص انتقال پروانه ها جهت پرداخت خسارت به خود را دارد لذا مقتضی است در راستای پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه مربوط به محدوده های اکتشافی که جهت آن بیمه نامه صادر و خطر موضوع بیمه نامه صادره محقق گردیده است ، ترتیبی اتخاذ گردد تا از این پس صرفاً با استناد و ارائه وکالتنامه بلاعزل مأخوذه توسط صندوق از دارنده پروانه اکتشافی مذکور ، انتقال پروانه‌های اکتشاف بنام آن صندوق انجام پذیرد.

بدیهی است در اینگونه موارد نیازی به تنظیم و ارائه صلح نامه جهت انتقال پروانه‌های اکتشافی خسارتی نمی باشد.

3-5-  با توجه به صورتجلسه مورخ 7/2/88 شواری معادن ، کلیه پروانه های اکتشافی که از خدمات بیمه ای صندوق بیمه استفاده نموده اند، در صورت لغو یا ابطال ، وفق ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون معادن به مدت 6 ماه جهت تعیین تکلیف در اختیار صندوق مذکور قرار گیرد.

6- پروانه های اکتشافی ابطالی واعمال ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون معادن

1-6-  در صورتیکه بعد از انجام عملیات اکتشافی ذخیره اقتصادی شناسائی نگردیده و پروانه اکتشاف باطل گردد، براساس دستور العملهای صادره توسط وزارت متبوع اقدام خواهد شد .

درچنین مواردی وام اکتشافی به متقاضی جدید که درخواست صدور پروانه اکتشاف برای همان محدوده وهمان ماده معدنی که قبلا از تسهیلات استفاده نموده است ، پرداخت نخواهد شد .

2-6-  پرداخت تتمه وام اکتشافی دارندگان پروانه اکتشاف موضوع بند 1-6 در صورت انجام عملیات اکتشافی با تأیید سازمان بلامانع است.

3-6-  چنانچه پروانه اکتشاف به عللی غیر از بند 1-6 ابطال گردد، مطابق ماده 15 قانون معادن اقدام و بدیهی است دارنده پروانه اکتشاف ملزم به پرداخت وام اکتشافی بوده وبراساس بندهای ذیل اقدام خواهد شد.

1-3-6-  آندسته از پروانه های اکتشاف که تمام یا بخشی از تسهیلات را دریافت نموده اند، و تمام یا بخشی از عملیات اکتشافی را انجام داده یا هیچگونه عملیات اکتشافی را انجام نداده اند ولی از نظر سازمان محدوده مذکور به شرط ادامه کار ، امید بخش و یا منجر به گواهی کشف می گردد و پروانه اکتشاف مورد نظر به هر دلیل باطل گردد ، دارنده پروانه اکتشاف موظف به پرداخت اقساط وام می‌باشد.

در چنین مواردی اعمال ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون معادن الزامی می باشد .

در صورت برگزاری مزایده ، هزینه های انجام شده توسط سازمان برآورد کارشناسی شده ودر شرایط مزایده ، هزینه های انجام شده که براساس آن تسهیلات اکتشافی پرداخت شده اعلام ودر ذمه برنده مزایده گذاشته می شود .

در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف قبلی نسبت به باز پرداخت تسهیلات اقدام نموده باشد ، بدیهی است بعد از برگزاری مزایده و تحویل محدوده به برنده مزایده دارنده پروانه اکتشاف جدید ملزم به پرداخت مبلغ وام و هزینه های احتمالی انجام شده به دارنده پروانه اکتشاف قبلی خواهد بود.

2-3-6-  در مواردیً دارندگان پروانه های باطل شده از تسهیلات اکتشافی استفاده کرده اند ولی هیچگونه مستنداتی در مورد صرف هزینه این تسهیلات وجود ندارد و به رغم مکاتبه با دارنده پروانه هیچگونه پاسخی دریافت نشده است ، دارنده پروانه ملزم به پرداخت وام می باشد ودر چنین مواردی و با برآورد سازمان وبعد از ابطال پروانه اکتشاف ، ودر صورت عدم امکان برآورد ذخیره اقتصادی ، بر طبق بند 1-6 ، و در صورت ادامه کار و درصورتی که امکان برآورد ذخیره از طرف سازمان باشد،مطابق با مطابق با بند 1-3-6عمل می گردد.
6-6-  در صورتیکه متقاضی جدید خواهان صدور پروانه اکتشاف جهت ماده معدنی جدید غیر از ماده معدنی پروانه ابطالی که تسهیلات برای آن پرداخت شده باشد ، درچنین مواردی متقاضی جدید نیازی به پرداخت هزینه به متقاضی قبلی ندارد و در شرایط مزایده هم نیازی به اعلام هزینه نمی باشد .

7-6-   در صورت پرداخت خسارت توسط صندوق ، کلیه هزینه های قابل پرداخت مربوط به بندهای بالا در شرایط مزایده اعلام وهزینه های آن می ق ع صندوق پرداخت گرددع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط