بازگشت هزینه وام مسکن مجردین به کانال 16 میلیون

نکته مهم در این رابطه آن بود که در هفته های پیشین خرید و فروش اوراق در پایان مرداد همواره بالاتر از ۶۰ هزار تومان بود. با کاهش این قیمت برگه ها و ورود به کانال ۵۰ هزار تومان هزینه وام مسکن برای متقاضیان نیز حدی جدید را به ثبت رسانده است.

در همین رابطه هزینه وام مسکن برای مجردین در روز یک شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود. این مبلغ با یک رفتار نوسانی در نهایت در روز شنبه هفته جاری به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای مجردین و ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای متاهلین رسید