هزینه وام متاهلین به 25 میلیون تومان رسید

در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق ۴۸ هزار و ۹۶۰ تومان به دست آمده بود که نهایتا در انتهای این هفته به رقم ۵۲ هزار و ۳۶۰ تومان رسید. به طوری که در بازه زمانی چهارم تا هشتم اردیبهشت ماه قیمت اوراق تسهیلات مسکن ۳ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و رشدی معادل با ۷ درصد را به ثبت رساند.

با توجه به اینکه، دریافت وام مسکن برای مجرد ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها از ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در روز شنبه به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان  در روز چهارشنبه رسید.

این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده بود که در انتهای هفته با نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش در انتهای هفته به ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب رکورد شش ماهه ارزانی وام مسکن درشنبه ابتدای هفته اخیر دوامی پیدا نکرد و رفته رفته بر مبلغ پرداختی متقاضیان وام افزوده شد تا آنجا که مقایسه هشتم و ۳۱ فررودین ماه نشان می دهد رشد هفتگی قیمت اوراق در این موعد ۳.۳ درصد بوده است