بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر تهران

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی, ضمانت دادگاهی

 

ضمانت برای ارائه ضامن کارمند, ضامن جواز کسب دار

 

توضیحات بانک ها و دادسراها و دادگستری های کل کشور

معرف به کار
جواز کسب
فیش حقوقی
بازنشسته

جواز کسب با چک معتبر
کارمند بدون کسر از حقوق
کارمند با فیش حکم کارگزیتی و حکم بازنشستگی برای بانک ها و دادسراها
جواز کسب معتبر قابل استعلام با چک صیادی
بازنشسته فیش حکم
کارمند و جواز کسب برای معرفی به کار
ضامن بانک رسالت
بدون هیچ پیش پرداخت با خیال آسوده به امور بانکی و دادگاهی خود رسیدگی کنید تمامی عزیزان همکار ، قابل استعلام و مورد اطمینان