بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر خرم آباد

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی

 

ضمانت برای ارائه سند ملکی

 

توضیحات سند ملکی ب ارزش یه میلیارد