بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1726
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر اصفهان

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی

 

ضمانت برای ارائه ضامن کارمند, ضامن جواز کسب دار, سند ملکی

 

توضیحات ضامن کارمند وکاسب موجود است جهت بانک برای افراد معتبرموجوداست کسر اقساط داریم
ادرس هشت بهشت شرقی روبرو امام زاده زید جنب خانه نان عباس اباد س دیپلمات طبقه اول
۴تا ۶