بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1724
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

قابل انتقال
بله
برای بانک
بله
برای دادگاه
بله
 نوع ضامن
سند, ضامن کارمند, چک یا سفته
کارمند رسمی و جواز کسب معتبر با چک برای ضمانت دادگاه ها و بانک ها مرخصی زندانی موجود میباشد