بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1779
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

میزان وام
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

50 میلیون وام باز پرداخت یکساله به مبلع 7 ،میلیون واگذار می شود

نوع ضمانت
ضامن کارمند, ضامن بازاری