بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

مبلغ وام:  20,000,000 تومان

 

شهر:  دزفول

 

میزان سود: ۲درصد

 

تعداداقساط: بازپرداخت۱۲ماهه

 

نوع وام: فروش

 

قیمت فروش:  3,600,000 تومان

 

اقساط ماهیانه:  1,684,777 تومان

باید حساب داشته باشید توی بانک رسالت و انتقال امتیاز داده میشود.
در مورد شرایط وام از بانک سوال بفرمایید
لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد.