بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1720
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

قابل انتقال
بله
نوع ضامن
ضامن کارمند

ضامن کارمند رسمی با فیش کسر حقوق موجود است
تسویه اخر کار
بدون پیش پرداخت
با تشکر

برای بانک
بله