بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1650
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

قیمت فروش
توافقی

استان: کرمان
 قابل انتقال
خیر

 مدت بازپرداخت
7 سال

نوع ضمانت
ضامن کارمند

 نوع وام:ازدواج